اندازه تصویر بالبینگ به طول 15 سانتیمتر خواهد بود.