اندازه تصویر بالبینگ به طول 30 سانتیمتر خواهد بود.