40 سانتیمتر، اندازه بلندترین ضلع صفحه پلکسی حکاکی شده بالبینگ است که در اشکال مختلف هندسی و با تصویر سفارشی درخواستی تولید میشود.