اندازه تصویر بالبینگ به طول 50 سانتیمتر خواهد بود.