آینه های دکوری، دیواری برای بخش های مختلف منزل شما