مجسمه های تخت، پلاک های یادبود، صفحات و نشان های اختصاصی